Pravidlá ochrany súkromia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb online webstránky www.classacademy.sk, ktorej prevádzkovateľom je OZ Camp Wonderland, Rezedová 5, 821 05 Bratislava, IČO: 30 802 245, (ďalej len ‚Classacademy‘), za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

Vyhradzujeme si zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov v dôsledku zmien v našej organizácii, legislatíve alebo v snahe lepšie slúžiť vašim potrebám. Vynaložíme primerané úsilie na zverejnenie akýchkoľvek zmien v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Classacademy je zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie, uchovávanie a úschovu osobných a iných informácií v rámci poskytovania služby a vykonávania našich bežných obchodných činností. Osobné údaje spravujeme v súlade Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES).

Akékoľvek otázky týkajúce sa nášho spracovania osobných údajov smerujte na nás prostredníctvom emailu hello@classacademy.sk .

 1. Všeobecné informácie k návšteve Classacademy online webu

Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravuje akýkoľvek druh spracovania, pri ktorom vystupujeme ako správca údajov alebo spolusprávca (vrátane zhromažďovania, používania, prenosu, uchovávania a vymazávania) osobných údajov (akékoľvek informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu fyzickej osoby, a akékoľvek ďalšie informácie s tým spojené) o fyzických osobách. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na naše spracovanie údajov zhromaždených akýmikoľvek prostriedkami, aktívne aj pasívne, od osôb nachádzajúcich sa kdekoľvek na svete.

Pri spracovaní údajov sa riadime nasledujúcimi zásadami:

 1. Údaje budeme zhromažďovať iba na konkrétne a špecifikované účely; v okamihu, keď požadujeme vaše informácie, objasníme, na čo ich zhromažďujeme a ako ich použijeme;
 2. Nebudeme zhromažďovať údaje nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov; minimalizujeme množstvo informácií, ktoré od vás zhromažďujeme, na to, čo potrebujeme na poskytovanie požadovaných služieb;
 3. Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať a používať len vtedy, ak na to budeme mať rozumné obchodné dôvody, ako napr. newsletter, príslušné ponuky a služby
 4. Vaše údaje nepoužijeme na iné účely, než na ktoré boli zhromaždené, akceptované, ako je uvedené v našich zásadách, alebo s vaším predchádzajúcim súhlasom;
 5. Budeme sa snažiť pravidelne overovať a/alebo aktualizovať vaše údaje a budeme od vás akceptovať žiadosti o úpravu uchovávaných údajov;
 6. Budeme uplatňovať vysoké technické štandardy, aby bolo naše spracovanie údajov bezpečné;
 7. Pokiaľ nie je uvedené inak, nebudeme uchovávať údaje v identifikovateľnej forme dlhšie, ako je potrebné na splnenie ich účelu alebo ako to vyžaduje zákon.

Zber informácií

Informácie, ktoré o vás môžeme zhromažďovať, môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 1. Osobné údaje
 2. Podrobnosti o práci
 3. Finančné detaily súvisiace s platbami

Budeme od vás zhromažďovať informácie, keď:

 1. sa zaregistrujete do nášho newslettera alebo jednej zo služieb
 2. si stiahnete ukážku
 3. sa pripojíte ku kurzu, členstvu alebo programu
 4. nás kontaktujete ohľadom informácií prostredníctvom našej webovej stránky alebo kanálov sociálnych médií, telefonicky alebo e-mailom
 5. zverejňujete príspevky na našich kanáloch sociálnych médií, webovej stránke alebo blogu
 6. spolupracujete s nami

Zhromaždené informácie môžeme použiť na:

 1. Spracovanie rezerváciu produktu alebo kurzu
 2. Vytvorenie si profilu na našej stránke
 3. Posielanie vám našich newslettrov (informačných bulletinov), alebo vám poskytneme informácie, produkty alebo služby, ktoré od nás požadujete alebo o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, ak ste súhlasili s kontaktovaním na takéto účely
 4. Zabezpečenie, aby sa vám obsah z našej stránky zobrazoval čo najefektívnejším spôsobom pre vás a váš počítač
 5. Umožniť vám zúčastniť sa služby, ktorú ste si vybrali
 6. Informovanie vás o zmenách našej služby

Uchovávanie informácií

Ak nám poskytnete svoju e-mailovú adresu, bude uložená spolu s vaším krstným menom a priezviskom cez marketingové spoločnosti tretej strany napr. aktívne kampane alebo Mailchimp.

Právny základ na spracovanie vašich údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) stanovuje, že spracovanie vašich údajov bude zákonné len vtedy, ak a v rozsahu v akom platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. Súhlasili ste
 2. Na plnenie zmluvy
 3. Za splnenie zákonnej povinnosti, ktorú musíme splniť
 4. Chrániť životne dôležité záujmy svoje alebo inej osoby
 5. Je to vo verejnom záujme
 6. Je to v oprávnených záujmoch, ktoré sledujeme my alebo tretia strana

Údaje zhromažďujeme na účely uvedené vyššie. Údaje sú spravované tak, aby sa zabezpečilo, že budú buď vymazané z nášho systému, keď už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, uchovávané z právnych dôvodov alebo minimalizované a uchovávané.

Odkazy z našej webstránky

Naša stránka obsahuje odkazy na a z iných webových stránok, ktoré prevádzkujú jednotlivci a spoločnosti, nad ktorými nemáme priamu kontrolu. Ak použijete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a podmienok používania. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za tieto zásady. Odporúčame vám, aby ste si pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na webovú stránku skontrolovali zásady pre stránky tretích strán.

Marketinové emaily

Uľahčíme vám možnosť odhlásenia z nechceného spracovania za predpokladu, že to neobmedzí našu schopnosť poskytnúť vám primárnu službu, o ktorú ste požiadali.

Upozorňujeme, že ak sa chcete odhlásiť z odberu akýchkoľvek marketingových e-mailov, na odber ktorých ste sa zaregistrovali, môžete tak urobiť odoslaním e-mailu hello@classacademy.sk alebo kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v marketingovom e-maile, ktorý vám bol zaslaný. Môže trvať 24 hodín, kým to nadobudne účinnosť.

Analytika webstránky a cielený marketing

Analytiku webových stránok používame na to, aby sme vám poskytli najlepšiu používateľskú skúsenosť a služby a na vyhodnotenie a zlepšenie našej stránky. Využívame poskytovateľov služieb analýzy údajov tretích strán ako napr. Google Analytics na zlepšenie našej viditeľnosti a na sledovanie správania prehliadača webových stránok a navigácie na našej stránke.

Títo poskytovatelia služieb analýzy údajov tretích strán zhromažďujú tieto informácie v našom mene v súlade s našimi pokynmi a v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Naši poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať nasledujúce údaje o spôsobe, akým používate našu stránku, ktoré budú takmer vždy anonymizované a agregované predtým, ako nám to nahlásia:

 1. Počet návštevníkov našej stránky
 2. Stránky navštívené počas používania stránky a čas strávený na stránke
 3. Informácie o interakcii so stránkou, ako je posúvanie, kliknutia a spôsoby prehliadania
 4. Umiestnenie zdroja a podrobnosti o tom, kam používatelia idú, keď opustia stránku
 5. Čas odozvy stránky a akékoľvek chyby pri sťahovaní
 6. Ďalšie technické informácie týkajúce sa zariadenia koncového používateľa, ako je IP adresa alebo zásuvný modul prehliadača

Z času na čas môžeme použiť zhromaždené informácie o vás, aby sme vám mohli poskytnúť cielené reklamy pomocou platforiem ako Facebook, Twitter, Youtube, Google a/alebo Instagram.

Zmeny našich zásad a budúce spracovanie

Nemáme v úmysle spracovávať vaše osobné údaje okrem dôvodov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Ak sa to zmení, toto oznámenie o ochrane osobných údajov bude zmenené a umiestnené na našej webovej stránke na adrese www.classacademy.sk .

Detaily zásad

Neustále kontrolujeme naše postupy ochrany osobných údajov a z času na čas môžeme zmeniť naše zásady a vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Keď tak urobíme, upravené vyhlásenie o ochrane osobných údajov bude umiestnené na našej webovej lokalite na adrese www.classacademy.sk .

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo zverejnené 10.01.2023.

Ak vás znepokojuje, ako zhromažďujeme, používame a/alebo zdieľame vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na nás na hello@classacademy.sk .

Okrem kontaktovania nás e-mailom nás môžete kontaktovať aj formou kontaktného formuláru na stránke www.classacademy.sk alebo poštou na sídle spoločnosti OZ Camp Wonderland., Rezedová 5, 821 05 Bratislava. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované v rámci Classacademy online webu, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 18 rokov.