Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky a platformy https://www.classacademy.sk/ (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) prístup k databáze videí, stiahnuteľných dokumentov a pomôcok, zúčastňovanie sa online kurzov, webinárov, pomocou ktorých môžete trénovať a zlepšovať zručnosti (primárne) učiteľov angličtiny (ďalej len „Služba“) alebo objednávať individuálne služby GROW programu z jej ponuky (ďalej len “Individuálna služba”).

1.2 Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť OZ Camp Wonderland, Rezedová 5, 821 05 Bratislava, IČO: 30 802 245, DIČ: 202217883, email: hello@classacademy.sk (ďalej len „my“)

1.3 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne Vašou registráciou na Webovej stránke a výberom jednej z možností členstva (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ sa výslovne nedohodneme na odchylnej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku. Ak nie je nižšie špecifikované inak, vzťahujú sa jednotlivé ustanovenia VOP na Službu aj Individuálnu službu.

 1. Využívanie Služieb a Členstvo

2.1 Ak ste sa rozhodli pre služby tip týždňa, alebo zaslanie video aktivity, na webovej stránke sa registrujete vložením svojho emailu. Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). V tomto okamihu vám budú na váš email zaslané želané materiály.

2.2 Ak ste sa rozhodli pre službu členstva, ste povinný vyplniť objednávkový formulár v ktorom si zvolíte predplatené platené členstvo mesačné, viacmesačné alebo zvýhodnené ročné (ďalej len „Členstvo“), a to mesačné, viacmesačné alebo ročné s automatickými platbami, kde zaplatíte príslušný poplatok (ďalej len „Členské“). Na túto možnosť ste upozornení v momente presmerovania do platobnej brány, kde sa od vás budú požadovať detaily platobnej karty. Pred odoslaním Objednávky členstva máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa Vášho Užívateľského účtu a formy členstva. Zverejnenie údajov o členstve na našej Webovej stránke sa nepovažuje za návrh o uzatvorenie zmluvy, ale za výzvu na predloženie návrhu z Vašej strany. Odoslaním Objednávky robíte takýto návrh na vznik členstva. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť členské. Členstvo vznikne momentom, kedy Vám emailom potvrdíme vznik členstva. Členstvo je trvalý záväzok, kde získavate pravidelnú podporu a poradenstvo.

2.3 Členstvo je vhodné pre tých, ktorí vyučujú alebo chcú vyučovať akýkoľvek jazyk, avšak špeciálne anglický jazyk.

Vyhradzujeme si právo odstrániť účty, ktoré vlastnia jednotlivci zastupujúci spoločnosti, ktoré ponúkajú podobnú alebo priamo konkurenčnú službu.

2.4 Po Registrácii Vám bude umožnené využívať kompletné ponúkané Služby, a to prístup k celej databáze videí, kurzov a stiahnuteľných dokumentov a materiálov a možnosti účasti na webinároch a zdieľacích fórach. Zo služieb sú vyňaté služby individuálne GROW programy, ktoré sú individuálne objednateľné so samostatným cenníkom.

2.5 Služba je prístupná cez bežné webové prehliadače. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

2.6 Správanie v komunite – vyžaduje sa, aby ste sa vždy správali k ostatným zdvorilým a úctivým spôsobom. Ak by bolo vaše správanie považované za urážlivé alebo nevhodné, vyhradzujeme si právo s okamžitou platnosťou odstrániť vás z členstva.

Každá osoba je zodpovedná za svoje správanie a nenesieme zodpovednosť za správanie alebo činy iných členov.

 1. Členské a spôsob platby

3.1 Mesačné členské, je realizované na základe automatických mesačných platieb, a to platba kartou cez Stripe. V takom prípade vám bude členstvo po dobu neurčitú automaticky predlžované s fixnou frekvenciou každý mesiac (30dní), a to za rovnakých podmienok a rovnakú fixnú cenu, ktorá je zároveň maximálnou cenou opakovanej platby, v ten istý deň každý mesiac. Automatické mesačné platby môžete kedykoľvek zrušiť tak, že nám oznámite žiadosť o ukončenie členstva v pätičke stránky cez vyplnenie formuláru „kontakt“. Do uplynutia príslušného obdobia členstva, za ktoré ste už zaplatili, budete samozrejme môcť využívať výhody členstva.

3.2 Viacmesačné a Ročné členské, je realizované na základe automatických mesačných platieb, a to platbou karty cez Stripe. V takom prípade vám bude členstvo po dobu neurčitú automaticky predlžované s fixnou frekvenciou na daný počet mesiacov alebo každý rok (365dní), a to za rovnakých podmienok a rovnakú fixnú cenu, ktorá je zároveň maximálnou cenou opakovanej platby v ten istý deň každý rok. Automatickú viacmesačnú a ročnú platbu môžete kedykoľvek zrušiť tak, že nám oznámite žiadosť o ukončenie členstva v pätičke stránky cez vyplnenie formuláru „kontakt“, alebo v informačnom maile, ktorý vám príde 30 dní pred ukončením zúčtovacieho obdobia. Do uplynutia príslušného obdobia členstva, za ktoré ste už zaplatili, budete samozrejme môcť využívať výhody členstva.

3.3 Členské pre školy je realizované na základe vyhotovenej faktúry a následným bankovým prevodom na náš účet.

3.4 Cena mesačného a ročného členského uvedená na webovej stránke v  EUR a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní (ak nejaké pripadajú).

3.5 Členská sekcia obsahuje nasledovné služby a aktivity:

 • Masterclass live stretnutia
 • Live Call stretnutia určené pre analýzy aktivít, vaše otázky a odpovede
 • Sťahovateľné dokumenty
 • Video aktivity a tipy týždňa

3.6 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah a poskytovanie služieb v rámci členstva a cenu s tým súvisiacu. Ak tak urobíme, vopred vás na to upozorníme, aby ste sa mohli rozhodnúť, či zvážite svoje predplatné. Nezvýšime vaše členské poplatky bez toho, aby sme vás o tom neinformovali.

 1. Vrátenie peňazí a zrušenie členstva

4.1 Robíme všetko pre to, aby sme vám poskytli Služby v maximálnej možnej kvalite. Napriek tomu nedokážeme zabezpečiť, že vám bude naša Služba úplne vyhovovať.

4.2 Preto, ak nie ste s kvalitou členstva spokojní, môžete do 30 dní od vzniku členstva od Zmluvy odstúpiť. Ak od Zmluvy takto odstúpite, my vám v čo najkratšej dobe, ktorá nebude dlhšia ako 14 dní vrátime zaplatené členské.

Nemáme žiadnu povinnosť vrátiť akékoľvek zaplatené sumy, ak sú žiadosti o zrušenie podané po 30-dňovej lehote na zrušenie.

Aj po ukončení členstva budete môcť kedykoľvek opätovne svoje členstvo aktivovať.

4.3 Svoje predplatné môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom stránky svojho profilu, ale vzhľadom na povahu Služby sa nevracajú žiadne už zaplatené členské poplatky, s výnimkou 30-dňovej záruky vrátenia peňazí, ako je uvedené vyššie.

4.4 Vyhradzujeme si všetky práva na zrušenie programu z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia. V takom prípade vám bude poskytnutá refundácia za zvyšok daného mesiaca, mesiacov alebo roka podľa potreby.

4.5 Bez ohľadu na akékoľvek právo alebo nápravu, ktorú máme k dispozícii, môžeme vaše členstvo zrušiť s okamžitou platnosťou a to:

 • Ak nezaplatíte členské poplatky do príslušného dátumu splatnosti;
 • Ak sa dopustíte hrubého porušenia podmienok tejto zmluvy;
 • Ako sa rozhodneme podľa nášho vlastného uváženia v ojedinelých prípadoch
 1. Harmonogram a kontaktovanie nás

5.1 Zámerom je, že členstvo bude prebiehať nepretržite a že obsah bude poskytovaný tak, ako je uvedené vyššie. Ak sa vyskytne nepredvídateľný dôvod, ktorý spôsobí odloženie stretnutia (stretnutí), budú preložené na iný deň v čo najkratšom možnom termíne.

5.2 Kontaktovanie nás – počas členstva budeme k dispozícii na hello@classacademy.sk v čase pracovných dní.

Ak máte technickú otázku týkajúcu sa prístupu k členstvu, uveďte do predmetu svojej e-mailovej korešpondencie „Tech“.

Môžete nás vidieť uverejňovať na sociálnych médiách mimo našich bežných hodín. Nie všetky tieto príspevky sú zverejnené v danom čase a niektoré sú vopred naplánované. S nadšením podporujeme každého v členstve a kde môžeme, môžeme vám odpovedať aj mimo pracovného času, ale nezaručujeme, že to bude vždy možné.

 1. Záručné a reklamačné podmienky
 1. 1 Vylúčenie zodpovednosti

Neposkytujeme žiadne záruky ani nároky na úspech ktoréhokoľvek člena. Každý jednotlivec je jedinečný a jeho schopnosti sú pre neho jedinečné.

6.2 Žiadame, aby všetci členovia v členstve rešpektovali práva ostatných, pokiaľ ide o ich správanie a súkromie. Nebudeme zodpovední za konanie žiadnych členov, vrátane akýchkoľvek zverejnení informácií vykonaných členmi na základe informácií, ktoré boli zdieľané v rámci členstva.

6.3 Na našej stránke alebo v členstve sa môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia týkajúce sa poskytovania služieb, cien alebo propagácie členstva. Vyhradzujeme si právo opraviť alebo doplniť akékoľvek chyby bez predchádzajúceho upozornenia.

6.4 Naším cieľom je, aby ste boli s členstvom úplne spokojní. Ak máte nejakú spätnú väzbu, neváhajte sa s nami podeliť, pretože sa vždy snažíme zabezpečiť, aby sme vám poskytovali služby na najvyššej úrovni. Ak máte sťažnosť na členstvo, mali by ste to podať písomne na adresu OZ Camp Wonderland, Rezedová 5, 821 05 Bratislava, alebo na adresu hello@classacademy.sk.

6.5 Ak by ste kedykoľvek zaznamenali s našou Službou akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu videa, prosíme informujte nás a my urobíme nápravu, pokiaľ je to možné. Majte prosím na pamäti, že nedostupnosť, alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená aj rýchlosťou Vášho internetového pripojenia. Za účelom prípadnej informácie postačí, ak nám zašlete email na hello@classacademy.sk najlepšie s konkrétnym problémom v predmete správy a v ňom nám vysvetlíte, v čom spočíva problém a ako dlho trvá.

Ak máte reklamáciu, tiež nám napíšte na hello@classacademy.sk . Na váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí vašej reklamácie. Po uplatnení reklamácie sa budeme snažiť určiť spôsob vybavenia reklamácie ako aj vybaviť samotnú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch na to máme zo zákona 3 pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Keďže vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, urobíme všetko pre to, aby sme prípadný problém s našou Službou k vašej spokojnosti odstránili čo najskôr. Predpokladáme, že by tento proces nemal trvať viac ako niekoľko dní, v závislosti od konkrétneho problému. Za čas trvania problému s našou Službou vám podľa vašich preferencií buď vrátime Členské alebo poskytneme Službu na rovnako dlhé nasledujúce obdobie zadarmo. Na konci Vám zašleme email, v ktorom uvedieme, že vaša reklamácia alebo požiadavka bola vyriešená. Ak po obdržaní emailu nebudete náhodou spokojní, prosím kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť následné riešenie k vašej spokojnosti.

 1. Autorské právo

Počas vášho členstva vám budú poskytnuté naše know-how a skúsenosti zbierané počas celej našej kariéry. Práva duševného vlastníctva a autorské práva spojené s týmito materiálmi zostávajú vždy nám. Máte právo používať materiály ako vzdelávacie nástroje, ale nie je dovolené ich duplikovať, znovu publikovať, reprodukovať, distribuovať, prekladať alebo poskytovať kópie tretím stranám. Ponechávame si a vyhradzujeme si všetky naše autorské práva.

Za porušenie autorského diela sa považuje aj:

Kopírovanie grafickej témy a vzhľadu webového sídla www.classacademy.sk  so všetkými jej funkčnými prvkami ako sú hlavne: vzhľad webového sídla ako celku, kopírovanie užívateľského rozhrania, napodobňovanie rozmiestnení prvkov a farebných schém. Všetky grafické témy použité v systéme sú majetkom:  OZ Camp Wonderland, Rezedová 5, 821 05 Bratislava, IČO: 30 802 245.

V zmysle § 58 autorského zákona – 618/2003 Z.z. je akékoľvek šírenie a kopírovanie autorského diela zakázané a bude sa postihovať finančnou pokutou až do výšky 25.000 €.

Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

 1. a) určenia svojho autorstva,
 2. b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva,
 3. c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,
 4. d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane

 údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,

– údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,

 1. e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to:
 2. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
 3. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
 4. f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu, 9b)
 5. g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.

§ 283 Porušovanie autorského práva

 1. Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 2. Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
 3. a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
 4. b) závažnejším spôsobom konania,
 5. c) z osobitného motívu, alebo
 6. d) prostredníctvom počítačového systému.
 7. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
 8. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
 9. a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
 10. b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

8. Zákaz súťaženia

Súhlasíte s tým, že počas členstva a počas 6 mesiacov po ukončení alebo zrušení vášho členstva nebudete používať dôverné informácie, ktoré vám boli odhalené, na žiadne komerčné účely s rovnakým cieľom aký má Webová stránka.

Súhlasíte tiež s tým, že sa v žiadnej funkcii nezapojíte do žiadneho obchodného koncernu, ktorý je alebo má tendenciu byť v priamej konkurencii s nami.

 1. Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie a ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Zodpovedáte za to, že vaše kontaktné údaje sú presné a aktuálne v čase registrácie a priebežne aj potom.

Vaše osobné údaje sú chránené tak, ako je uvedené v našich pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete TU. Poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.

Počas členstva môžete mať prístup k dôverným informáciám, najmä k osobným záležitostiam iných členov. Prijatím týchto podmienok súhlasíte s tým, že nebudete používať ani zverejňovať žiadnej osobe, organizácii alebo spoločnosti a vynaložíte maximálne úsilie, aby ste zabránili zverejneniu akýchkoľvek dôverných informácií týkajúcich sa akéhokoľvek iného člena.

Súhlasíte s tým, že akékoľvek neoprávnené zverejnenie osobných alebo dôverných informácií patriacich inej osobe môže znamenať okamžité vylúčenie z členstva. Ak sa rozhodnete opustiť členstvo, zostávate viazaní povinnosťou mlčanlivosti a ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že niektoré tréningy môžu byť zaznamenané a vaše meno a obrázok/video môže byť nahrané. Záznamy zo školenia budú uchovávané a sprístupnené ostatným členom členstva. Ak v rámci týchto relácií poskytnete alebo zdieľate akékoľvek informácie o sebe alebo o svojej firme, tieto informácie budú zdieľané v rámci skupiny. Ak si neželáte byť nahrávaní, uistite sa, že ak sa zúčastníte akéhokoľvek školenia, vaša kamera je vypnutá a pole s vaším menom sa zmení na „účastník“ s vašimi iniciálami, aby bolo možné naďalej poskytovať podporu, ale nezachytili sa žiadne osobné identifikačné údaje.

Vaše prihlasovacie údaje musia zostať dôverné a bez nášho výslovného písomného súhlasu ich nesmiete prezradiť tretej strane. Ak viete alebo máte podozrenie, že vaše prihlasovacie údaje získala tretia strana, súhlasíte s okamžitou zmenou hesla a čo najskôr to oznámite na hello@classacademy.sk .

Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov a používania cookies.

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

10.1 Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

10.2 Ak sme na vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.3. Vzdanie sa práva – V prípade, že nebudeme trvať na vašom prísnom plnení akýchkoľvek povinností podľa týchto Podmienok, alebo neuplatníme žiadne práva alebo opravné prostriedky, na ktoré máme nárok, nebude to znamenať vzdanie sa akýchkoľvek takýchto práv a/alebo opravných prostriedkov dostupných pre nás.

10.4 Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.5 Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR.

10.6 V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

10.6 Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

 1. Záverečné ustanovenia

11.1  V prípade, že nebudeme trvať na vašom prísnom plnení akýchkoľvek povinností podľa týchto Podmienok, alebo neuplatníme žiadne práva alebo opravné prostriedky, na ktoré máme nárok, nebude to znamenať vzdanie sa akýchkoľvek takýchto práv a/alebo opravných prostriedkov dostupných pre nás.

11.2 Máme v úmysle spoliehať sa na písomné podmienky uvedené v podmienkach poskytovania služieb, ktoré vám poskytujeme pri poskytovaní členstva. Tieto písomné podmienky predstavujú celú dohodu medzi nami.

Ak dôjde k akémukoľvek rozporu medzi týmito Podmienkami a akoukoľvek hostiteľskou platformou členstva alebo platobnou bránou, majú prednosť tieto Podmienky.

11.3 Ak ktorýkoľvek súd alebo iný príslušný orgán určí, že niektoré ustanovenie v týchto podmienkach je nezákonné a/alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia zostanú v platnosti. Ak by akékoľvek nezákonné a/alebo nevykonateľné ustanovenie bolo zákonné alebo vymáhateľné, ak by bola jeho časť vymazaná, táto časť sa bude považovať za vymazanú a zvyšok ustanovenia zostane v platnosti (pokiaľ to nebude v rozpore s jasným zámerom strán , v takom prípade sa celé príslušné ustanovenie bude považovať za vypustené).

11.4 Svojou ponukou Služieb a individuálnych služieb vrátane ceny sme viazaný v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke.

11.5 Súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Vám vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy si hradíte Vy.

11.6 Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

11.7 Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.

11.8  Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná.

11.9 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk.

Táto verzia VOP platí od 10.1.2023